CIDOS, s.r.o.
lícové cihly a klinkerylícové cihly a klinkery
zámková betonová dlažbazámková betonová dlažba
dlažba klinkerdlažba klinker
cihelná dlažbacihelná dlažba
cihelná antukacihelná antuka

Základní pravidla pro pokládku cihlové dlažby klinker tloušťky 40,45, 52, 62 a 71 mm.

Cihlová dlažba klinker je pojmem o individualitě a kvalitě. Cihlová dlažba klinker je vhodná pro cesty, parkoviště, chodníky, vjezdy, zahradní cesty a chodníky, schody atd.
Cihlová dlažba klinker je vyrobena z kvalitní hlíny a vypálena při vysokých teplotách. Je odolná proti působení všech povětrnostních vlivů počasí. Je stálobarevná, má vysokou pevnost, malou nasákavost a je mrazuvzdorná.

1. Venkovní pokládka na štěrkový násyp

Dlážděná plocha by měla mít následující skladbu:

Podklad - musí být stálý, pevný, prostý ornice, aby mohla být později bezpečně provedena nosná vrstva a vrchní stavba. Podklad musí být proveden do nezámrzné hloubky (40-80 cm podle druhu zatížení).

Nosná vrstva - má za úkol přenášet zatížení z dlažby a zaručit odvod dešťové vody. Tloušťka nosné vrstvy je minimálně 10 cm (kamenivo 0-45 mm). Povrch nosné vrstvy musí odpovídat spádu dlažby.

Lože - určuje spádovost a slouží k šetrné pokládce cihlové dlažby klinker. Tloušťka lože po zhutnění je cca 3 - 5 cm (písek 0-5 mm).

Dlažba - je tvořena cihlovou dlažbou klinker dle Vašeho výběru. Nejmenší šířka spáry je 3 mm!

Postup práce:
Pro kvalitní vydláždění má rozhodující význam správné provedení podkladu. Tloušťka a složení jednotlivých vrstev spodní a vrchní stavby musí být zvolena podle očekávaného dopravního zatížení a únosnosti podloží. Vrstvy se budují postupně a musí být zhutňovány tak, aby byly stabilní. Nosná vrstva musí být chráněna proti pronikání písku z vrchního lože zhotovením uzavřené vrstvy ze zhutněného nebo vodou prolitého písku.

a) K vytvoření dobrého podkladu je nutné odstranit ornici a provést hrubé urovnání terénu s následným zhutněním.
b) Pro nosnou vrstvu doporučujeme použít kamenivo o zrnitosti 0-45 mm, které se ukládá se spádem cca 1,5-2 % ve vrstvách, které se zhutňují do celkové tloušťky minimálně 10 cm po zhutnění.
c) Nyní přistoupíme k vytvoření okrajů. Okraje mají za úkol zamezit posunu dlažby na okrajích při pokládce. Okrajové dlaždice se usazují do suchého betonu. Dbáme na to, aby se u okrajů neshromažďovala stojatá voda. Vhodné je plochu odvodnit drenážemi. Dlážděnou plochu je vhodné rozměřit tak, aby se dláždilo z celých dlaždic s minimálním řezáním. Světlá výška okraje nad nosnou vrstvou se vypočítá ze síly lože (cca 3-5 cm) a výšky zvolené dlažby.
d) A nyní vytvoříme ukládací lože. Do uzavřených okrajů uložíme drť na vytvoření lože (drť, písek o zrnitosti 0 - 5 mm). Tloušťka lože po zhutnění je cca 3-5 cm. Spád lože je cca 1,5-2 % a je směrován od domu směrem k zahradě. Je nutné dbát na správnou výšku lože a to tak, aby na něm položená dlažba při okraji mírně převyšovala okraje. Tím se docílí plynulý odtok dešťové vody do zahrady (viz. obrázek). Nakonec se lože zhutní.

cihelná dlažba

e) Při pokládce dlažby by dlažba měla být odebírána z několika palet současně (minimálně ze 3 palet). Tím se docílí stejnoměrný, přirozený barevný vzhled. S pokládkou se začíná u zpevněných okrajů. Položí se několik řad nebo malá plocha vybraného vzoru. Tímto je pokládka založena a na celou dlážděnou plochu se přenese pomocí provázků. Dle těchto provázků se řídí v dalším postupu poloha spár. Aby se zabránilo posunu dlažby během pokládky, doporučuje se spáry již během pokládky vysypávat pískem o zrnitosti 0-2 mm. Je nutné dbát na dodržování stejné šíře spáry cca 3-5 mm. Než se provede zhutnění dlážděné plochy dusadlem s pryžovou deskou, naplaví se písek do spár. Používají se plošné vibrátory s nižší nevyvážeností. Zhutnění se provádí od zpevněného okraje ke středu, jakmile jsou spáry zaplněny vlhkým pískem. Po provedení zhutnění se musí spáry opětovně uzavřít dosypáním písku o zrnitosti 0-2 mm.

2. Venkovní pokládka do maltového lože
Používá se pouze ve zvláštních případech. Podklad je tvořen např.armovaným betonem. Dlaždice se v tomto případě pokládají do čerstvého betonu, zavlhlého potěru se spárou 8 - 10 mm. Výšku jednotlivě pokládaných dlaždic je třeba přesně dodržovat. Pravidelně přezkušovat zednickou latí. Dále se musí dbát na dodržování požadovaného spádu. Dlažba až do zaschnutí betonu je pochůzná pouze po prknech. Spáry o šířce 8 - 10 mm se vyspárují spárovací maltou vhodnou pro lícové cihly klinker, tzn. nevýkvětutvornou. Dilatační spáry se uspořádají v požadovaných vzdálenostech. U tohoto způsobu pokládky dlažby je velmi důležité odvodnění, kterého je dosaženo především řádným vyspádováním.

3. Pokládka na betonovou nosnou vrstvu nebo asfalt
Dlaždice se pokládají na 3 -5 cm silné pískové lože po zhutnění, přičemž musí být zajištěno spolehlivé odvodnění (např. vpustí v nosné vrstvě). Dále se postupuje pokládkou dlažby dle bodu e).

4. Všeobecné pokyny
Po zhutnění se plochy několikrát zasypou pískem, aby bylo dosaženo trvalé pevnosti spárovacího systému. Zbylý písek se odmete. Doporučujeme položené plochy před uvedením do provozu nechat několik dní odpočinout. Během tohoto období se vsákne přebytečná voda. Při pokládce je nutné dodržet minimální spáru 3 mm, aby nedošlo k odštěpování hran! Pokud se pokládá dlažba do betonu, musí být dodržena dostatečná doba zrání betonu. Při spárování musí být dlažba dostatečně vlhká. Všechen materiál pro spárování dlažby nesmí obsahovat výkvětutvorné látky. Vydlážděné plochy je nutno chránit před znečištěním používanými pojivy.
.

cihelná dlažbacihelná dlažbacihelná dlažba

Ukládaní nosné vrstvy
.

Konečné zhutnění nosné vrstvy

Stržení pískového lože

cihelná dlažbacihelná dlažbacihelná dlažba

Pokládka dlažby

Zaplavování písku pomocí proudu vody a smetáku

Dusání vyspárované dlažby dusadlem s pryžovou deskou od okraje směrem ke středuCIDOS, s.r.o., Popovice 99, 506 01 Jičín, Ič 25278321, Dič CZ25278321,
reg. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (odd. C, vložka 12363)
Ing. Miroslav Charamza - 607 544 589, 724 070 769, e-mail: cidos@cidos.cz